Zpracování osobních údajů
 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

I. SPRÁVCE

1) Správcem vašich osobních údajů je společnost Farma Struhy s.r.o., Struhy 39, 397 01 Písek IČ: 06868681 , C 27308/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“).

2) Kontaktní údaje Společnosti:
Adresa pro doručování: Struhy 39, 39701 Písek
E-mail: info@farmastruhy.cz
Telefon: +420 725 088 030

3) Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

1) Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Společnost mohla uzavřít smlouvu. Společnost vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2) Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, novinky z trhu a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3) Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.

 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu info@farmastruhy.cz

 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Společností, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

2) Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

 

1) ZÁKAZNÍK TÍMTO UDĚLUJE SPOLEČNOSTI RK GEOFOL S.R.O., SE SÍDLEM: ŠKOLNÍ 389, 739 91 JABLUNKOV, IČ: 01401483, SP. ZN: C 55713 (DÁLE JEN „SPRÁVCE“) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

(dále jen společně jako „OÚ“).

 

2) ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OÚ:
3) OÚ BUDOU ZPRACOVÁVÁNY MANUÁLNĚ I AUTOMATIZOVANĚ. K OÚ BUDOU MÍT PŘÍSTUP POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI SPRÁVCE.

 

4) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OÚ JE DOBROVOLNÝ. INFORMACI O TOM, KTERÉ OÚ JSOU ZPRACOVÁVÁNY, POSKYTNE BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU NA ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ VYŽÁDÁNÍ ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC SPRÁVCE.

 

5) ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO:
6) ZÁKAZNÍK JE OPRÁVNĚN SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT, A TO NAPŘ. ZASLÁNÍM E- MAILU NA ADRESU INFO@FARMASTRUHY.CZ NEBO ZASLÁNÍM DOPORUČENÉHO DOPISU NA ADRESU SPRÁVCE.

 

7) ZÁKAZNÍK BERE NA VĚDOMÍ, ŽE ZPRACOVÁVÁNÍ JEHO OÚ JE PROVÁDĚNO ZEJMÉNA SPRÁVCEM, OÚ VŠAK MOHOU PRO SPRÁVCE ZPRACOVÁVAT I TITO ZPRACOVATELÉ: POSKYTOVATEL SOFTWARU, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POSKYTOVATELÉ ZPRACOVATELSKÝCH SOFTWARŮ, SLUŽEB A APLIKACÍ, KTERÉ VŠAK V SOUČASNÉ DOBĚ SPRÁVCE NEVYUŽÍVÁ.

Děkujeme

Farma Struhy s.r.o.